Dr hab. Adam Niemczyński

Posiedzenie Kapituły odbyło się 30 września 2010 roku w In stytucie Psychologii przy Al. Mickiewicza 5, uczestniczyli nim:
prof. Maria Kielar-Turska, dr Anna Knobloch-Gala, mgr Anna Turczyńska.

Kapituła wybrała do od znaczenia na rok 2011 dr hab. Adam Niemczyński egojako inicjatora znaczących zmian w PTP. Zarząd Oddziału Krakowskiegozatwierdził nominację.

Dr hab. Adam Niemczyński pełnił funkcję Przewodniczącego Zarządu Główneg o w ostatniej kadencji. Reaktywował także Oddział Krakowski oraz był jego Przewodniczącym. Ponadto jest specjalistą z zakresu zarządzania w oświacie, rozwoju poznawczego i społeczno-moralnego w cyklu życia jednostkowego. Prowadzi badania naukowe dotyczące rozwoju człowieka w pełnym cyklu życia, zapobiegania społecznemu wykolejeniu i psychopatologii dzieci i młodzieży, społecznego wyłączania i społecznej asymilacji poprzez edukację (badania w kooperacji z uniwersytetami w Oksfordzie, Leuven, Halle i Brnie), społecznych i wychowawczych aspektów samotnego macierzyństwa nieletnich (europejski program koordynowany przez Uniwersytet w Bristolu), społecznego rozwoju młodzieży i młodych dorosłych – rola szkoły wyższej (współpraca bezpośrednia z uniwersytetem w Jenie).