Statut Związku Zawodowego Psychologów w Krakowie

Tekst jednolity uchwalony na
Walnym Zebraniu Członków Związku
w dniu 13.02.2008 r.
ROZDZIAŁ I
Postanowienia ogólne

§ 1

Związek Zawodowy Psychologów w Krakowie, zwany dalej Związkiem, jest organizacją dobrowolną, skupiającą psychologów w celu obrony ich interesów i praw.

§ 2

Związek jest niezależny od organów administracji państwowej, samorządu terytorialnego, partii politycznych, oraz od innych organizacji i pracodawców.

§ 3
Terenem działania Związku jest obszar powiatu Kraków.
Siedzibą władz jest Szpital Specjalistyczny im. dra J. Babińskiego w Krakowie, ul. Babińskiego 29.
Nazwa i znak graficzny Związku stanowią wyłączną własność Związku i podlegają ochronie prawnej.

§ 4
Członkiem Związku może zostać każdy, kto ukończył jednolite pięcioletnie studia magisterskie o kierunku psychologia i uzyskał dyplom magistra psychologii oraz te osoby, które ukończyły studia psychologiczne za granicą, mające potwierdzenie dyplomu przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.
Członkami Związku mogą być także emeryci i renciści oraz osoby pozostające czasowo bez pracy lub bezrobotne o ile prawa członkowskie nabyły będąc pracownikiem.

§ 5

Celem Związku jest:
Obrona praw, godności i interesów pracowniczych psychologów.
Zabezpieczenie praw pracowniczych psychologów w zakresie wykonywanej pracy zawodowej, wynagrodzenia, warunków socjalno-bytowych oraz bezpieczeństwa i higieny pracy.
Podejmowanie starań o zharmonizowanie prawidłowego działania zakładu pracy z interesami pracowników – psychologów.
Zapewnienie członkom Związku warunków podnoszenia kwalifikacji zawodowych, ze szczególnym uwzględnieniem specjalizacji, uzyskiwania certyfikatów psychoterapeuty i trenera.
Przeciwdziałanie bezrobociu.
Obrona interesów pracowniczych członków Związku w procesie przekształceń własnościowych.
Pogłębianie wiedzy członków Związku.

§ 6

Swoje cele Związek realizuje poprzez:
Reprezentowanie swoich członków wobec pracodawców, władz i organów administracji państwowej oraz organizacji i instytucji społecznych.
Zawieranie i wypowiadanie zbiorowych układów pracy oraz innych porozumień pomiędzy Związkiem a pracodawcą.
Udzielanie pomocy prawnej i podejmowanie interwencji w przypadkach konfliktów między pracownikami a pracodawcą.
Zajmowanie stanowiska w indywidualnych sprawach pracowniczych w zakresie unormowanym przepisami prawa pracy.
Organizowanie i kierowanie akcjami protestacyjnymi pracowników w przypadku istotnego naruszenia ich interesów.
Inicjowanie i organizowanie samopomocy członkom Związku.
Udział w komisjach konkursowych na stanowiska kierownicze zakładu pracy oraz na stanowiska kierownicze psychologów zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
Sprawowanie kontroli nad zapewnianieniem członkom Związku bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, udział w opracowaniu planów poprawy tych warunków.
Sprawowanie kontroli nad zapewnianieniem członkom Związku niezbędnego wyposażenia stanowisk ich pracy, dostępu do literatury branżowej, możliwości podnoszenia kwalifikacji.
Publiczne opiniowanie projektów i przepisów dotyczących pracowników, reprezentacji pracowniczych, uczestnictwa pracowników w zarządzaniu zakładami, przemian gospodarczych oraz innych spraw istotnych dla członków Związku.
Opiniowanie założeń i projektów ustaw oraz aktów wykonawczych do tych ustaw w zakresie objętym zadaniami Związku.
Zajmowanie stanowiska w sprawach stanu zdrowia społeczeństwa, polityki zdrowotnej i socjalnej oraz organizacji ochrony zdrowia, ze szczególnym uwzględnieniem zdrowia psychicznego.
Zajmowanie stanowiska w sytuacjach, kiedy pracodawca zleca wykonanie czynności zawodowych psychologa osobom nie będącym psychologami, a w szczególności kiedy dotyczy to użycia narzędzi psychometrycznych.
Informowanie o działaniach Związku oraz prowadzenie działalności prasowej i wydawniczej.
Powoływanie agend dla realizacji zadań statutowych.
Prowadzenie działalności gospodarczej dla uzyskania środków przeznaczonych na realizację zadań statutowych.
ROZDZIAŁ II
Członkostwo i organizacja Związku

§ 7
Członkostwo Związku nabywa się z chwilą przyjęcia deklaracji członkowskiej uchwałą Zarządu Związku.
Członkostwo Związku ustaje na skutek:
Dobrowolnego wystąpienia ze Związku,
Skreślenia z listy członków,
Zgonu.
Uchwałę o skreśleniu z listy członków podejmuje Zarząd Związku.
Od uchwał, o których mowa w ust. 1 i 3, przysługuje osobie zainteresowanej prawo odwołania się do Walnego Zebrania w terminie 14 dni od doręczenia odpisu uchwały.

§ 8

Członek Związku ma prawo:
Uczestniczyć w ogólnych zebraniach Związku.
Wybierać członków wszystkich władz Związku oraz być wybieranym do tych władz.
Korzystać z porad i pomocy prawnej Związku w zakresie ochrony swych praw i interesów pracowniczych.
Korzystać z pomocy socjalnej i materialnej Związku.
Występować z wnioskami i postulatami do władz związkowych wszystkich szczebli.
Być informowanym na bieżąco o decyzjach i działaniach władz związkowych.
Odwoływać się do władz wyższego szczebla od decyzji władz niższego szczebla.

§ 9

Członek Związku jest zobowiązany:
Brać czynny udział w pracach Związku.
Przestrzegać postanowień statutu i uchwał Związku.
Przestrzegać i propagować zasadę wzajemnej pomocy i solidarności.
Uczestniczyć w akcjach podejmowanych przez Związek.
Brać udział w zebraniach, na których zapadają decyzje dotyczące jego osoby.
Opłacać składki członkowskie.
Dbać o godność i etykę zawodową.

§ 10
(wykreślony)

§ 11

Związek może zawierać porozumienia o współdziałaniu z innymi związkami zawodowymi działającymi na terenie zakładu pracy zatrudniającego członka lub członków Związku, ich organami nadrzędnymi a także ze związkami zawodowymi innych zakładów.
ROZDZIAŁ III
Władze Związku

§ 12
Władze Związku pochodzą z wyboru.
Wybory odbywają się na następujących zasadach:
nie ogranicza się liczby kandydatów,
głosuje się na poszczególnych kandydatów,
głosowanie jest tajne,
tę samą funkcję we władzach Związku można pełnić najwyżej przez dwie kolejne kadencje,
przewodniczącego wybiera Walne Zebranie,
szczegółowe zasady przeprowadzania wyborów określa ordynacja wyborcza uchwalana każdorazowo przez Walne Zebranie.

§ 13
Uchwały władz Związku zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, za wyjątkiem przypadków określonych niniejszym statutem.
Uchwały władz Związku zapadają w głosowaniu jawnym, za wyjątkiem uchwał w sprawach personalnych.
Na wniosek uprawnionego członka władz Związku zarządza się głosowanie tajne.

§ 14
Członkowie władz Związku mogą być odwołani z zajmowanych funkcji przed upływem kadencji na pisemny wniosek 25% członków organizacji danego szczebla i przeprowadzeniu głosowania.
Odwołanie członka władz Związku następuje w tym samym trybie jak powołanie.

§ 15
Mandat członka władz Związku wygasa przed upływem kadencji w następujących przypadkach:
ustania członkostwa Związku,
rezygnacji z mandatu,
odwołania.
Wybory uzupełniające do władz Związku przeprowadza się w przypadku zmniejszenia się ilości członków władz do stanu poniżej połowy składu.

§ 16
Władzami Związku są:
Walne Zebranie Członków,
Zarząd Związku,
Komisja Rewizyjna Związku.
Kadencja wybieralnych władz Związku trwa 5 lat.

§ 18
(wykreślony)

§ 19
Do kompetencji Walnego Zebrania Związku należy:
uchwalanie zmian statutu,
uchwalanie programu działania Związku,
uchwalanie ordynacji wyborczej do władz Związku,
określenie ogólnych zasad działalności gospodarczej Związku,
podejmowanie uchwał w zakresie zbywania, przekazywania lub likwidacji trwałych środków majątkowych Związku,
rozpatrywanie odwołań członków Związku od uchwał Zarządu,
określanie właściwych form protestu,
decydowanie o przystąpieniu Związku do ogólnokrajowych zrzeszeń i organizacji związkowych,
podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Związku,
uchwalanie zasad opłacania składek, ich wysokości oraz świadczeń na rzecz członków,
wybór władz związku.
Walne Zebranie Związku zwołuje Zarząd Związku co najmniej dwa razy w roku.
Na mocy uchwały Zarządu Związku, Komisji Rewizyjnej Związku lub pisemny wniosek 25% ogólnej liczby członków Związku, Zarząd Związku jest zobowiązany do zwołania w ciągu 14 dni Nadzwyczajnego Walnego Zebrania.
Walnemu Zebraniu przewodniczy przewodniczący Związku lub jego zastępca.

§ 20
Do kompetencji Zarządu Związku należy:
reprezentowanie Związku na zewnątrz,
realizacja uchwał Walnego Zebrania,
dokonywanie czynności prawnych,
zwoływanie i ustalanie programu Walnego Zebrania. Termin oraz porządek obrad podaje się do wiadomości członków nie później niż 7 dni przed planowanym zebraniem,
zarządzanie majątkiem Związku,
powoływanie według potrzeb komisji, zespołów problemowych,
podejmowanie uchwał w sprawie zasiłków i pomocy finansowej członkom Związku,
ustalanie i kierowanie zbiorowymi działaniami Związku,
organizowanie zgodnie z uchwałą Walnego Zebrania właściwych form protestu.
Przewodniczącego i członków Zarządu wybiera Walne Zebranie w głosowaniu tajnym.
Zarząd składa się z 5 do 7 osób, w tym z przewodniczącego, zastępcy, sekretarza, skarbnika i członków.
Posiedzenia Zarządu Związku odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
Z posiedzeń Zarządu sporządza się protokoły.

§ 21
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej Związku należy:
nadzorowanie i kontrolowanie działalności Zarządu z realizacji uchwał władz Związku,
kontrolowanie gospodarki finansowej Związku.
Komisja Rewizyjna składa ze swej działalności sprawozdania Walnemu Zebraniu.
W razie stwierdzenia w zarządzaniu majątkiem Związku niezgodności ze statutem, uchwałami Walnego Zebrania lub przepisami prawa, jak również niewłaściwego zabezpieczenia majątku Związku, Komisja Rewizyjna niezwłocznie powiadamia Zarząd.
Komisja Rewizyjna składa się z 3 osób i wybierana jest przez Walne Zebranie w głosowaniu tajnym.
Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona przewodniczącego i jego zastępcę.
Posiedzenia Komisji Rewizyjnej zwołuje jej przewodniczący lub zastępca.
Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu.
Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być równocześnie członkami Zarządu.
ROZDZIAŁ V
Fundusze i majątek Związku

§ 22
Majątek Związku stanowią: nieruchomości, prawa, gotówka i papiery wartościowe.
Fundusze Związku tworzone są:
ze składek członkowskich,
z dotacji, darowizn i zapisów,
z dochodów pochodzących z prowadzonej działalności gospodarczej.
Zarządzanie majątkiem Związku nie może naruszać przepisów finansowych.

§ 23

Majątek Związku służy do realizacji i finansowania działalności statutowej Związku.

§ 24
Podstawą działalności finansowej Związku są budżety obejmujące wszystkie środki będące w dyspozycji Związku.
Sprawozdanie Zarządu związku z wykonania budżetu sprawdza Komisja Rewizyjna a zatwierdza Walne Zebranie Związku.
Gospodarka finansowa Związku jest jawna.

§ 25
Do składania oświadczenia woli i podpisywania dokumentów wymagane jest łączne działanie dwóch członków Zarządu.
Do przyjmowania oświadczenia woli jest upoważniony jednoosobowo każdy członek Zarządu.
Do zaciągania zobowiązań majątkowych w imieniu Związku upoważnieni są prezes Zarządu lub jego zastępca działający łącznie ze skarbnikiem.
Za właściwe zarządzanie i dysponowanie majątkiem Związku ponoszą odpowiedzialność osoby działające za Związek.
ROZDZIAŁ VI
Postanowienia końcowe

§ 26

Zmiany w statucie mogą być wprowadzone uchwałą Walnego Zebrania podjętą większością 2/3 ważnie oddanych głosów, przy obecności połowy liczby członków.

§ 27

Rozwiązanie Związku może nastąpić uchwałą Walnego Zebrania podjętą większością 2/3 ważnie oddanych głosów, przy obecności połowy liczby członków.

§ 28
Czynności związanych z likwidacją Związku dokonuje komisja likwidacyjna powołana przez ostatnie Walne Zebranie. Komisja likwidacyjna decyduje o przeznaczeniu pozostałego majątku.
Z przeprowadzonych czynności likwidacyjnych sporządza się sprawozdanie, które składa się w sądzie rejestrowym.

§ 29

W sprawach nie objętych postanowieniami niniejszego statutu lub spornych decyzje podejmuje Zarząd Związku w oparciu o przepisy Ustawy o Związkach Zawodowych.

Komitet Założycielski Związku Zawodowego Psychologów w Krakowie:
Andrzej Janiak
Marta Janiszewska—Hanusiak
Agnieszka Świderska
Jan Wójcik

Kraków dn. 13.02.2008 r.