Członkostwo

Warunkami przynależności do Koła są:

  • posiadanie tytułu mgr psychologii lub ukończenie przynajmniej 3 roku studiów psychologicznych,
  • staż pracy nie większy niż 10 lat,
  • członkostwo w PTP.

Osoby posiadające tytuł mgr psychologii mają status członków zwyczajnych, natomiast studenci psychologii posiadają status członków nadzwyczajnych. Członkom nadzwyczajnym przysługują te same prawa oraz obowiązki poza prawem pełnienia funkcji przewodniczącego KMP.

Członkostwo specjalne: członkowie honorowi i sympatycy. Członkostwo honorowe otrzymują osoby, które były lub są szczególnie zasłużone dla Koła Młodych Psychologów. Sympatykami są osoby, które nie należały lub nie należą do Koła Młodych Psychologów, ale pomagały lub pomagają w różnych przedsięwzięciach prowadzonych przez KMP.

Prawa i obowiązki członków KMP:

  • bezpłatny udział we wszystkich przedsięwzięciach organizowanych przez KMP (m.in. warsztatach, konferencjach),
  • możliwość wymiany doświadczeń i informacji ważnych dla młodych psychologów,
  • możliwość zgłaszania pomysłów i propozycji, które mogą być przedstawione przez członków zarządu KMP na zebraniach ZOK PTP,
  • członkowie są zobowiązani do aktywności rozumianej jako pomoc w organizacji przedsięwzięć KMP (brak kontaktu przez 3 miesiące skutkuje wygaśnięciem członkostwa).