Jak zostać członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego?

Od 1 stycznia 2001 roku członkiem zwyczajnym PTP może zostać wyłącznie osoba, która ma ukończone studia psychologiczne na poziomie magisterskim.

Członkiem nadzwyczajnym może też zostać student kierunku psychologicznego po zaliczeniu co najmniej 3 roku studiów lub osoba, która ma ukończone inne studia wyższe (w tym psychologiczne uzupełniające).

Warunkiem ubiegania się o członkostwo jest złożenie deklaracji. Należy uzyskać na deklaracji podpisy dwóch członków zwyczajnych PTP wprowadzających do Towarzystwa, którzy mają uregulowane składki.

Deklaracje w dwóch egzemplarzach składamy w wybranym oddziale terenowym PTP, najlepiej najbliższym miejscu zamieszkania lub pracy, aby móc uczestniczyć w zebraniach, spotkaniach, szkoleniach, wykładach, itp.

Deklaracje rozpatruje zarząd wybranego oddziału PTP i zawiadamia pisemnie kandydata o przyjęciu i sposobie regulowania składek.

W przypadku Oddziału Krakowskiego deklaracje deklaracje razem z kopią dyplomu ukończenia studiów można złożyć:

  • elektronicznie – wysyłając w formie skanu na adres e-mail Sekretarza ds. członkowskich (justyna-jopek@ptp.krakow.pl);
  • stacjonarnie – składając w dwóch egzemplarzach w wybranym oddziale terenowym PTP, najlepiej najbliższym miejscu zamieszkania lub pracy, aby móc uczestniczyć w zebraniach, spotkaniach, szkoleniach, wykładach, itp.

Nie należy wpłacać składek przed uzyskaniem potwierdzenia o przyjęciu do PTP.

Przypominamy, że wobec osób, które zostały skreślone z listy członków, a ponownie wyrażą zainteresowanie członkostwem w PTP, obowiązujący Statut przewiduje możliwość reaktywowania członkostwa po wyjaśnieniu i uregulowaniu zobowiązań wobec Towarzystwa.

Wniosek o reaktywowanie powinien być złożony na specjalnym formularzu. Podstawą ustalenia zobowiązań wobec Towarzystwa jest składka aktualnie obowiązująca. Zarządy oddziałów mają prawo do indywidualnego ustalenia warunków reaktywowania. Oznacza to, że mogą zaproponować „odrobienie” (odpracowanie) zaległości poprzez pracę na rzecz Oddziału: warsztat, prelekcja itp. lub rozłożyć zaległości na raty. W przypadku reaktywacji bardzo prosimy o przesłanie dotychczasowego numeru członkowskiego.

Warunkiem przystąpienia do PTP jest również zapoznanie się oraz przestrzeganie Statutu PTP oraz Kodeksu Etycznego Psychologa PTP. Prosimy o uważne zapoznanie się z tymi dokumentami.

STATUT NIE PRZEWIDUJE MOŻLIWOŚCI PONOWNEGO ZAPISANIA SIĘ DO PTP, TYLKO REAKTYWOWANIE CZŁONKOSTWA.

 

UWAGA!

Aby skrócić procedurę przyjęcia do Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, uprzejmie prosimy o wprowadzanie nowych osób do PTP przez członków zwyczajnych z Oddziału Krakowskiego PTP.

W przypadku osób wprowadzających spoza Oddziału Krakowskiego PTP, prosimy o dołączenie zaświadczenia potwierdzającego członkostwo zwyczajne w innym oddziale PTP (wraz z informacją o niezaleganiu ze składkami członkowskimi).

Prosimy również o starane i czytelne wypełnianie deklaracji członkowskich.

 

Podsumowanie najważniejszych elementów procedury:

1. Wypełnione i podpisane deklaracje w liczbie dwóch egzemplarzy wraz ze skanem dyplomu należy przesłać (zwykłą pocztą) na adres naszego Oddziału, dostarczyć na zebranie Zarządu lub przesłać za pomocą poczty elektronicznej na adres email Sekretarza ds. członkowskich (W przypadku Oddziału Krakowskiego).
2. W związku z zagrożeniem epidemicznym Zarząd OK PTP pracuje obecnie online i dlatego należy przesłać do Zarządu dodatkowo skany powyższych dokumentów.
3. Proszę pamiętać, że dokumenty muszą być podpisane.
Proszę zwrócić uwagę, że podpisy są wymagane w dwóch miejscach na deklaracji. 
4. Procedura nakłada obowiązek posiadania dwóch aktywnych członków Towarzystwa, tzw. członków wprowadzających.
Jeśli dana osoba nie ma możliwości uzyskania podpisów aktywnych członków PTP, a OK PTP z uwagi na RODO nie może podawać informacji, kto jest aktywnym członkiem, to po wcześniejszym kontakcie i umówieniu, można wziąć udział w Zebraniu Zarządu OK PTP, tak aby osoby należące do Zarządu mogły poznać daną osobę i wprowadzić ją do Towarzystwa.

 

Podczas przesyłania dokumentów za pomocą poczty elektronicznej, bardzo prosimy również o umieszczeniu w treści listu następujących danych:
* Imienia i nazwiska, adresu korespondencyjnego, e-maila i telefonu kontaktowego osoby składającej wniosek;
* Imion i nazwisk osób wprowadzających wraz z informacją o przynależności do danego oddziału, jeśli nie są członkami oddziału krakowskiego.

UWAGA:
Podanie osób należących do innych oddziałów wpłynie na wydłużenie procedury przyjęcia z uwagi na konieczność skontaktowania się z zarządem innego oddziału PTP. 

W razie dodatkowych pytań w sprawach członkostwa prosimy kontaktować się z sekretarzem do spraw członkowskich
kol. Justyną Jopek: justyna-jopek@ptp.krakow.pl