Jak zostać członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego?

Od 1 stycznia 2001 roku członkiem zwyczajnym PTP może zostać wyłącznie osoba, która ma ukończone studia psychologiczne na poziomie magisterskim.

Członkiem nadzwyczajnym może też zostać student kierunku psychologicznego po zaliczeniu co najmniej 3 roku studiów lub osoba, która ma ukończone inne studia wyższe.

Warunkiem ubiegania się o członkostwo jest złożenie deklaracji. Należy uzyskać na deklaracji podpisy dwóch członków zwyczajnych PTP wprowadzających do Towarzystwa, którzy mają uregulowane składki.

Deklaracje w dwóch egzemplarzach składamy w wybranym oddziale terenowym PTP, najlepiej najbliższym miejscu zamieszkania lub pracy, aby móc uczestniczyć w zebraniach, spotkaniach, szkoleniach, wykładach, itp.

Deklaracje rozpatruje zarząd wybranego oddziału PTP i zawiadamia pisemnie kandydata o przyjęciu i sposobie regulowania składek.

W przypadku Oddziału Krakowskiego deklaracje można przesłać pocztą tradycyjną lub dostarczyć osobiście na zebranie zarządu (adres i terminy spotkań na stronie głównej).

Nie należy wpłacać składek przed uzyskaniem potwierdzenia o przyjęciu do PTP.

Przypominamy, że wobec osób, które zostały skreślone z listy członków, a ponownie wyrażą zainteresowanie członkostwem w PTP, obowiązujący Statut przewiduje możliwość reaktywowania członkostwa po wyjaśnieniu i uregulowaniu zobowiązań wobec Towarzystwa.

Wniosek o reaktywowanie powinien być złożony na specjalnym formularzu. Podstawą ustalenia zobowiązań wobec Towarzystwa jest składka aktualnie obowiązująca. Zarządy oddziałów mają prawo do indywidualnego ustalenia warunków reaktywowania. Oznacza to, że mogą zaproponować „odrobienie” (odpracowanie) zaległości poprzez pracę na rzecz Oddziału: warsztat, prelekcja itp. lub rozłożyć zaległości na raty.

Warunkiem przystąpienia do PTP jest również zapoznanie się oraz przestrzeganie Statutu PTP oraz Kodeksu Etycznego Psychologa PTP. Prosimy o uważne zapoznanie się z tymi dokumentami.

STATUT NIE PRZEWIDUJE MOŻLIWOŚCI PONOWNEGO ZAPISANIA SIĘ DO PTP, TYLKO REAKTYWOWANIE CZŁONKOSTWA.

UWAGA!

Aby skrócić procedurę przyjęcia do Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, uprzejmie prosimy o wprowadzanie nowych osób do PTP przez członków zwyczajnych z Oddziału Krakowskiego PTP.

W przypadku osób wprowadzających spoza Oddziału Krakowskiego PTP, prosimy o dołączenie zaświadczenia potwierdzającego członkostwo zwyczajne w innym oddziale PTP (wraz z informacją o niezaleganiu ze składkami członkowskimi).

Prosimy również o starane i czytelne wypełnianie deklaracji członkowskich.

W razie dodatkowych pytań w sprawach członkostwa prosimy kontaktować się z sekretarzem do spraw członkowskich kol. Tomaszem Orzechowskim – tomasz.orzechowski@ptp.krakow.pl