Składki członkowskie

Składki członkowskie wynoszą 100,00 zł (studenci 50 zł) rocznie.

Nowi członkowie wnoszą jednorazową opłatę wpisową w wysokości 50 zł (wraz ze składką za dany rok – łącznie 150 zł). Zapisujący się do Towarzystwa w drugiej połowie roku, za pierwszy rok członkostwa płacą połowę składki (zatem łącznie 100 zł). Prosimy nie wpłacać składek przed otrzymaniem pisemnego potwierdzenia o przyjęciu do PTP.

Składki wpłaca się na rzecz oddziału, którego jest się członkiem, w sposób ustalony przez Zarząd tego Oddziału.

Członkowie Oddziału w Krakowie wpłacają składki na konto bankowe :

Polskie Towarzystwo Psychologiczne Oddział Krakowski

Instytut Psychologii Stosowanej

  1. Łojasiewicza 4

30-348, Kraków

PKO BP S.A. Oddział w Krakowie
23 1020 2892 0000 5002 0136 9875

Wpłacając, prosimy koniecznie wpisać w tytule przelewu kogo dotyczy wpłata oraz rok za który opłacana jest składka, przy czym – zgodnie ze statutem Towarzystwa – składki muszą być opłacane sukcesywnie za kolejne lata, tzn. nie można opłacić roku bieżącego bez uregulowania zaległości. W razie wątpliwości prosimy kontaktować się ze skarbnikiem.

Zaległe składki – zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia – regulowane są w wysokości składki obowiązującej w roku ich regulowania (aktualnie 100 zł za każdy rok).

Zarządy Oddziałów mają prawo podejmować indywidualnie decyzje o umorzeniu, rozłożeniu na raty bądź zmniejszeniu składek członkowskich.

Obowiązek płacenia składek nie dotyczy emerytów, zatem osoby nabywające takie uprawnienia proszone są o poinformowanie o tym Zarządu Oddziału.
UWAGA: Zwolnienie z opłaty członkowskiej obowiązuje od kolejnego roku, kiedy dana osoba nabyła uprawnienia emerytalne, jednakże dopiero po przesłaniu tej informacji do Zarządu Oddziału.

Przypominamy także, iż na powyższe konto Oddziału Krakowskiego należy wpłacać wyłącznie składki  związane z przynależnością do PTP (i ewentualnie opłaty uczestnictwa przy okazji  organizowanych przez Oddział konferencji – o czym informujemy w odrębnych komunikatach), natomiast składki dotyczące sekcji czy inne opłaty związane z rekomendacjami Towarzystwa należy przesyłać na konto Zarządu Głównego w Warszawie lub na rachunek danej sekcji (informacje na stronie internetowej ZG PTP: www.ptp.org.pl).

Zgodnie z aktualnym stanowiskiem ZG PTP nie ma możliwości otrzymywania faktur VAT do wpłat składek członkowskich. Przytaczamy odpowiedź z dnia 15.12.2011r. w tej sprawie:

„Informuję, że składka członkowska jest świadczeniem osobistym i dobrowolnym (przynależność jest dobrowolna) nie ma więc możliwości wystawiania faktur. [Podpisano:] Małgorzata Toeplitz-Winiewska Przewodnicząca Polskiego Towarzystwa Psychologicznego”.

W razie dodatkowych pytań w sprawach składek prosimy kontaktować się ze skarbnikiem:
Paweł Podolski oraz Magdalena Lorenc: