Kraków, dn. 20.06.2019 r.

W dniu 17 czerwca 2019 r. odbyła się V Krakowska Konferencja Diagnostyczna pt. Zastosowanie metod standardowych w rozwiązywaniu problemów diagnostycznych zorganizowana przez Zarząd Oddziału Krakowskiego PTP wspólnie z Pracownią Testów Psychologicznych PTP. Tym razem uczestników gościł Instytut Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie przy ul. Romana Ingardena 6. Pracownia Testów Psychologicznych PTP zaprezentowała nie tylko nowe narzędzia diagnostyczne, ale przedstawiła także przykładowe modele diagnostyczne. Prelegenci zarekomendowali testy, dostępne w Pracownia Testów Psychologicznych PTP, które mogą pomóc w weryfikacji hipotez badawczych w różnych obszarach diagnozy psychologicznej.

Poniżej refleksje jednej z uczestniczek konferencji:
…wróciłam do domu z nową wiedzą, nowym spojrzeniem na metody, które stosuję częściej lub rzadziej w swojej pracy. Ujęła mnie dobra organizacja, miła i życzliwa atmosfera, dbałość organizatorów o odpowiednie warunki pracy dla wykładowców i uczestników, wysoki poziom merytoryczny wykładów, przejrzysty i uporządkowany sposób prezentacji poszczególnych zagadnień oraz punktualność (wszystkie wystąpienia przebiegły dokładnie w wyznaczonym czasie).
Program konferencji obejmował omówienie metod stosowanych w orzekaniu o niepełnosprawności i gotowości szkolnej, w diagnozie przyczyn trudności w nauce, w diagnozie przyczyn trudności szkolnych w zakresie funkcjonowania społeczno – emocjonalnego oraz w  diagnozie funkcjonowania dorosłych w rolach rodzicielskich. Zatem z punktu widzenia psychologa – diagnosty program konferencji obejmował najczęstsze rodzaje diagnoz stawianych dzieciom w prywatnych gabinetach oraz publicznych i niepublicznych poradniach psychologiczno – pedagogicznych. Z uwagą słuchałam kolejnych wystąpień. Omawiane przez pracowników Pracowni Testów Psychologicznych PTP metody diagnostyczne, zwłaszcza stosowane w orzekaniu o niepełnosprawności i gotowości szkolnej oraz diagnozie trudności szkolnych, są mi w większości znane, stosuję je na co dzień. Mogłam zatem uporządkować posiadaną wiedzę, zastanowić się, czy mogę coś jeszcze zmienić w swojej pracy, coś robić lepiej, dokładniej. Z dużą uwagą śledziłam omawianie metod stosowanych do diagnozy funkcjonowania w rolach rodzicielskich, które stosuję rzadziej – cenne wskazówki na pewno wykorzystam w swojej pracy. Szczególnie zainteresowało mnie omawiane nowe narzędzie do diagnozy sfery przystosowania adaptacyjnego i planowania terapii dla osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim i umiarkowanym: ABAS 3. Metoda  ta jest w trakcie przygotowywania.
Reasumując nasuwa się refleksja, iż diagnoza to duże wyzwanie i duża odpowiedzialność jaka ciąży na psychologu. Patrząc na młode osoby biorące udział w konferencji pomyślałam o początkach swojej pracy, zgłaszanych do diagnozy problemach, oczekiwaniach wobec diagnosty oraz niewielkiej liczbie dostępnych wówczas metod. Obecnie jest ich dużo więcej, ale większa jest też odpowiedzialność jaka ciąży na diagnoście w właściwym ich doborze i zastosowaniu. Uważam, że część konferencji poświęcona doborowi narzędzi i standardom diagnozy psychologicznej była niezwykle ważna zarówno dla młodych psychologów, jak i doświadczonych już diagnostów.

Maria Zdybał
psycholog Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Myślenicach

Dziękujemy wszystkim za udział w konferencji.

Beata Wójtowicz
Zarząd Oddziału Krakowskiego
Polskiego Towarzystwa Psychologicznego