Kraków, dn. 20. 09. 2019 r.

W dn. 13-14 września 2019 roku przedstawiciele Zarządu Oddziału Krakowskiego uczestniczyli w II edycji

konferencji Diagnoza w praktyce psychologicznej pt. Uwarunkowania i przykłady dobrej praktyki diagnostycznej, która odbyła się na SWPS Uniwersytecie Humanistycznospołecznym w Warszawie.

Konferencja dotyczyła nowych trendów w diagnozie w różnych obszarach działalności psychologicznej. Równoległe sesje poświęcone były edukacji, psychologii pracy i psychologii sądowej. W obszarze edukacji przedstawione zostały nowe metody diagnostyczne będące w przygotowywaniu, jak i dostępne na rynku. Pojawiła się oferta Pracowni Testów Psychologicznych PTP, Instytutu Badań Edukacyjnych (IBE) oraz wykonywanych na zlecenie Ministerstwa Edukacji za pośrednictwem Ośrodka Rozwoju Edukacji (ORE). Zaprezentowano też testy wydane przez Pracownię Testów Psychologicznych i Pedagogicznych w Gdańsku oraz polskie uczelnie, a także powstające poza granicami naszego kraju, mogące wspomóc diagnozę polskich dzieci (MABEL – narzędzie wielojęzyczne pozwalające na diagnozę podstawowych kompetencji szkolnych). Dominującym trendem wydaje się być wykorzystanie nowych technologii, zarówno podczas konstruowania testów, jak i samej diagnozy. Daje to szerokie możliwości diagnoście, usprawniając jego pracę i czyniąc pomiar jeszcze bardziej precyzyjnym. Jednocześnie podkreślona została wysoka wartość oceny jakościowej, jako kluczowej w diagnozie psychologicznej. Na przykładzie diagnozy neuropsychologicznej można było przekonać się, że tylko zindywidualizowane podejście oparte na testach psychometrycznych i metodach kliniczno-eksperymentalnych pozwala na rzetelny opis funkcjonowania pacjenta. Diagnoza psychologiczna to coś więcej niż tylko testowanie, o czym każdy psycholog-diagnosta pamięta. W czasie konferencji poruszone zostały także kluczowe problemy mające wpływ na wysoką jakość usługi: problemy etyczne i prawne oraz ocena kompetencji psychologicznych: procedura EuroPsy (www.europsy.info.pl), tworzenie opisu kwalifikacji zawodowych do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (www.kwalifikacje.gov.pl).

Zdobyta wiedza w trakcie tegorocznej konferencji z pewnością zostanie  wykorzystana w terenowej działalności Oddziału Krakowskiego PTP.

Beata Wójtowicz
Zarząd Oddziału Krakowskiego
Polskiego Towarzystwa Psychologicznego