LAUDACJA NA CZEŚĆ PROF. DR HAB. JÓZEFA GIEROWSKIEGO

 

Zarząd Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Psychologiczneg o naposiedzeniu w dniu 9 stycznia 2017 r. oraz Kapituła Odznaczenia w składzie: Anna Knobloch-Gala, Anna Turczyńska i Adam Niemczyński podjęli uchwałę o uhonorowaniu Pana Prof. dr hab. Józefa Krzysztofa Gierowskiego Odznaką za Zasługi dla Krakowskiej Psychologii.

Odznaka stanowi dowód uznania dotychczasowych osiągnięć profesjonalnych, naukowych oraz działalności na rzecz naszego środowiska zawodowego. Józef Krzysztof Gierowski jest doktorem prawa, doktorem habilitowanym nauk humanistycznych i profesorem zwyczajnym nauk medycznych. Studia psychologiczne ukończył w 1973 roku w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, jest specjalistą w zakresie psychologii klinicznej, certyfikowanym psychoterapeutą i superwizorem PTP. Prof. Gierowski jest wieloletnim członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, członkiem European Association of Psychology and Law oraz honorowym członkiem Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Od 1975 roku działalność zawodowa prof. Gierowskiego jest związana z Kliniką Psychiatrii Akademii Medycznej w Krakowie. W latach 1991-1996 pełnił funkcję kierownika Zakładu Patologii Społecznej Katedry Psychiatrii UJ Collegium Medicum, w latach 2003-2014 kierował Zakładem Psychologii Lekarskiej, a w latach 2007-2016 Pracownią Psychopatologii Sądowej Katedry Psychiatrii.

Warto zaznaczyć starania Profesora w zakresie organizacji specjalizacji w zakresie psychologii klinicznej; do 2015 roku pełnił funkcję przewodniczącego Szpitalnej Komisji ds. Specjalizacji z Psychologii Klinicznej w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie. Od 1994 roku Laureat jest profesorem w Instytucie Ekspertyz Sądowych w Krakowie. W latach 2003-2007 pełnił funkcję przewodniczącego Rady Naukowej Instytutu Ekspertyz Sądowych, w poprzednich 10 latach był wiceprzewodniczącym Rady, natomiast od 2002 roku jest przewodniczącym Komisji ds. Rekomendacji dla Biegłych Sądowych w Polskim Towarzystwie Psychologicznym.

Profesor Gierowski jest autorem lub współautorem ponad 430 publikacji naukowych z zakresu psychologii oraz psychiatrii sądowej a także psychologii klinicznej i lekarskiej. Zdecydowana większość publikacji ma interdyscyplinarny charakter i dotyczy zagadnień prawno-psychiatryczno-psychologicznych oraz psychologii lekarskiej. Warto też wspomnieć o kierownictwie naukowym w grantach naukowych, współpracy w międzynarodowych programach oraz licznych nagrodach związanych z pracą naukową, dydaktyczną oraz działalnością mającą szerszy zakres społeczny. W sposób szczególny pragniemy podkreślić umiejętność Laureata w łączeniu praktyki klinicznej z działalnością naukową i dydaktyką. Uważamy, że jego współpraca ze specjalistami pokrewnych dyscyplin jest godną kontynuacją dzieła Marii Susułowskiej i Antoniego Kępińskiego.

Dziękujemy za dotychczasowe dokonania, których nie byliśmy nawet w stanie wyczerpująco opisać i w imieniu wszystkich członków Krakowskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Psychologicznego życzymy dalszych sukcesów naukowych i osobistych.