Aspekty prawne

Aspekty prawne

– Ustawa o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów

– Statut PTP

– Kodeks Etyczno-Zawodowy Psychologa

– Statut Związku Zawodowego Psychologów w Krakowie

 

Informacje bieżące

– Tajemnica zawodowa (regulacje prawne, luty 2012r.)

– Zawód Psychologa – sytuacja prawna (stan na 12.2011r.)

 

Co dalej z realizacją Ustawy o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów? (Opr. Beata Trojan, kwiecień 2012r.)

Przypominamy losy ustawy o naszym zawodzie. O konieczności regulacji prawnej zawodu psychologa w Polsce mówiło się od 1950 roku. Prace nad „Ustawą o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów” Polskie Towarzystwo Psychologiczne rozpoczęło w 1963 r. Decyzją Walnego Zgromadzenia PTP z dnia 19 grudnia 1991 r. zobowiązano Zarząd Główny PTP do opracowania projektu Ustawy o zawodzie psychologa. Było opracowanych kilka wersji tej ustawy. Dwa projekty ustawy trafiły do Sejmu.

Dnia 8 czerwca 2001 r. – Sejm RP uchwalił „Ustawę o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów”, która została ogłoszona w Dzienniku Ustaw z dn. 18 lipca 2001 r.(Dz. U. z dn. 18 lipca 2001 r. Nr 73, poz. 763). Ustawa miała wejść w życie z dniem 1 stycznia 2002 r. ale w grudniu 2001 r. Sejm przyjął „Ustawą  z dn. 21 grudnia 2001 r. o zmianie ustawy o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw” (Dz. U. z 2001 r. Nr 154 poz. 1798), która odroczyła wejście w życie tej ustawy do 1 stycznia 2006 r. W tym okresie ustawa miała być poprawiona. Przygotowywano kolejne nowelizacje. Przy ogólnym zamieszaniu politycznym w kraju, Ustawa sama obudziła się z 4 – letniego uśpienia i weszła w życie 1 stycznia 2006 r.

Dn. 20 kwietnia 2006 r. Minister właściwy ds. pracy powołał Komitet Organizacyjny Izb Psychologów w składzie 25 osób (2 przedstawicieli Ministerstwa pracy i 23 przedstawicieli stowarzyszeń psychologicznych i psychoterapeutycznych oraz związków zawodowych psychologów. Dn. 8 maja 2006 r. odbyło się I posiedzenie Komitetu w czasie którego wybrano 2 wiceprzewodniczących : M. Toeplitz – Winiewską (PTP) i Tadeusza  Bratosa (Stowarzyszenie Psychologów Transportu w Polsce). Przewodniczący Komitetu Robert Kwiatkowski – podsekretarz stanu w Ministerstwie Pracy- upoważnił M. Toeplitz – Winiewską do organizowania i prowadzenia obrad komitetu w przypadku jego nieobecności. Dn. 22 maja 2006 r. odbyło się pierwsze merytoryczne spotkanie Komitetu, podczas którego ustalono, że Komitet powoła na następnym spotkaniu (planowanym na 12 czerwca 2006 r.) regionalne komitety organizacyjne, w skład których wejdą wydelegowani przedstawiciele stowarzyszeń wchodzących w skład Komitetu Organizacyjnego (po 1 osobie) oraz przedstawiciel Komitetu ogólnopolskiego. Tego dnia Komitet przyjął uchwałę w sprawie zwołania pierwszych regionalnych zjazdów oraz zasad przeprowadzenia wyborów do tymczasowych organów samorządów psychologów. Dn. 6 czerwca 2006 r. w związku ze zmianą premiera został odwołany Robert Kwiatkowski wiceminister pracy i przewodniczący Komitetu Organizacyjnego. I zostało także odwołane planowane na 12 czerwca 2006 r. spotkanie Komitetu.

Na zlecenie ZG PTP została sporządzona w dn. 20 października 2006 r. przez prof. Zbigniewa Hołdę i jego pracowników opinia prawna w sprawie zastosowania przepisu art. 62 Ustawy z dn. 8 czerwca 2001 r. o zawodzie psychologa oraz w sprawie konieczności dalszego procesowania Komitetu Organizacyjnego Izb Psychologów w sytuacji odwołania jego przewodniczącego. Zgodnie z tą opinią prace Komitetu Organizacyjnego powinny być jak najszybciej wznowione i kontynuowane aż do wykonania zadań określonych w art. 62 Ustawy o zawodzie psychologa. Komitet Organizacyjny i tylko on ma za zadanie stworzenie podstaw prawnych dla powołania samorządu zawodowego psychologów. Do czasu wyboru krajowych władz samorządu Komitet Organizacyjny ma uprawnienia Krajowej Rady Psychologów. Przepisy Ustawy i Regulaminu Komitetu Organizacyjnego nadają wiceprzewodniczącemu identyczne uprawnienia w zakresie jego zwoływania i kierowania jego obradami, jakie ma przewodniczący. W dn. 30 października 2006 r. Komitet Organizacyjny wznowił swoje prace. Powołano pełnomocników (koordynatorów) Regionalnych Komitetów Izb Psychologów spośród członków Komitetu. W spotkaniu uczestniczyło 14 spośród 26 członków Kolejne spotkanie Komitetu Organizacyjnego zaplanowano na 20 listopada 2006 r. Ani na tym spotkaniu ani na następnych nie było kworum i nie podjęto żadnych wiążących ustaleń.

W międzyczasie Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej podęło prace nad kolejną nowelizacją naszej Ustawy.

Dzięki inicjatywie Polskiego Towarzystwa Psychologicznego zostały powołane 3 Izby Psychologów: Zachodniopomorska, Podlaska i Świętokrzyska.

Na początku 2007 r. w Krakowie powstał Regionalny Komitet Organizacyjny Małopolskiej Izby Psychologów.  Przewodniczącym naszego Komitetu został koordynator z Ogólnopolskiego Komitetu Organizacyjnego dr Przemysław Bąbel (PTPB). W skład Komitetu regionalnego weszli przedstawiciele Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Psychologii Behawioralnej, Stowarzyszenia Psychologów Sądowych i Stowarzyszenia Ruch Pomocy Psychologicznej „Integracja”. (czyli 4 spośród 8 stowarzyszeń, które działały wówczas na terenie województwa małopolskiego i miały swoją reprezentację w ogólnopolskim Komitecie Organizacyjnym Izb Psychologów). Zaplanowano na 28 kwietnia 2007 r. zwołanie I Regionalnego Zjazdu, na którym miały zostać wybrane władze Izby Małopolskiej, delegaci na I Krajowy Zjazd Psychologów i przedstawiciel do Krajowej Rady.

Zjazd w tym terminie się nie odbył, ponieważ w związku z licznymi wątpliwościami natury prawnej, Regionalny Komitet Organizacyjny Małopolskiej Izby Psychologów 27 marca 2007 r. podjął uchwałę o zawieszeniu prac Komitetu do czasu formalnego powołania regionalnego Komitetu Organizacyjnego przez Ogólnopolski Komitet Organizacyjny Izb Psychologów. Uznano, że nie ma jasności co do podstawy prawnej działania Małopolskiego Komitetu Organizacyjnego. Zadaniem powołanego przez ministra Pracy Komitetu Organizacyjnego jest zwołanie pierwszych regionalnych zjazdów psychologów. Jedyny do tej pory opracowany i uchwalony przez ten Komitet dokument stanowi przyjęta 22 maja 2006 r. uchwała w sprawie zwołania pierwszych regionalnych zjazdów. Art. 1 tej uchwały mówi: „Komitet Organizacyjny Izb Psychologów powołuje w danym regionie (województwie) regionalny komitet organizacyjny”. Regionalne Komitety Organizacyjne miały być powołane na kolejnym spotkaniu 12 czerwca, ale do tego spotkania już nie doszło. Po wznowieniu prac Ogólnopolskiego Komitetu Organizacyjnego na spotkaniu 30 października 2006 r. powołano pełnomocników (koordynatorów) regionalnych komitetów organizacyjnych Izb psychologów spośród członków Komitetu powołanego przez Ministra Pracy. Zdaniem Małopolskiego Komitetu Organizacyjnego powołanie pełnomocników (koordynatorów) regionalnych komitetów organizacyjnych izb psychologów spośród członków Komitetu powołanego przez Ministra Pracy nie jest równoznaczne z powołaniem regionalnych komitetów organizacyjnych. Natomiast Regionalnych Komitetów Organizacyjnych nie można powołać, bo na posiedzeniach Ogólnopolskiego Komitetu Organizacyjnego Izb Psychologów nie ma kworum.

Uznano także, że zwołanie zjazdu w Krakowie ma wtedy sens, jeśli w tym samym czasie odbędą się zjazdy w innych województwach, dzięki czemu będzie możliwe powołanie Rady Krajowej Izb Psychologów, która będzie umotywowanym prawnie partnerem dla Ministerstwa Pracy w rozmowach na temat nowelizacji ustawy o zawodzie psychologa. Powołując 4 czy 5 regionalne izby czyli organizując pierwsze 4 czy 5 regionalne zjazdy psychologów nie wybierzemy wszystkich delegatów na I Krajowy Zjazd Psychologów i nie przyczynimy się do utworzenia Rady Krajowej. A to właśnie Rada Krajowa  zgodnie z Ustawą  z dn. 8 czerwca 2001 r. (art. 40 pkt 1 i art. 42 pkt 3) uchwala statut samorządu, określa zasady działania samorządu i jego organów (regulaminy działania) czyli podstawy prawne do działania regionalnych samorządów. Dopiero wtedy regionalne izby mogą zacząć działać.

Z wyżej opisanych powodów Komitet Organizacyjny Małopolskiej Izby psychologów podjął decyzję o zawieszeniu prac dotyczących zwołania Pierwszego Małopolskiego zjazdu Psychologów do czasu wznowienia prac Krajowego Komitetu Organizacyjnego Izb Psychologów gwarantujących formalne powołanie regionalnych komitetów organizacyjnych i organizację zjazdów w innych województwach.

Zarząd Oddziału Krakowskiego PTP wyraża nadzieję, że jeśli zaistnieją sprzyjające warunki Regionalny Komitet Organizacyjny Izb Psychologów wznowi prace dotyczące organizacji I Zjazdu Psychologów w Małopolsce.